Aplikacije u centralnom sistemu upravljanja

Orpak aplikacija centralnog sistema se sastoji od nekoliko rešenja:

Centralni sistem upravljanja voznim parkom

Centralni sistem upravljanja voznog parka je centralizovan server za upravljanje voznim parkom za sve aktivnosti u regionu. Sistem postavlja sve podatke o voznim parkovima sa stanica i stvara centralizovane izveštaje po voznim parkovima, uključujući i specijalne izveštaje o obavljanju zadataka, izvršenju. Grafički izveštaji su dostupni rukovodiocima voznih parkova preko web veze. Svaki rukovodilac koristi obezbeđenu vezu da se prijavi, pristupi sistemu za upravljanje njegovim voznim parkom.

Glavne osobine FHO sistema su:

 • Centralizovani izveštaji po voznom parku (izveštaji o vozačima i vozilima, posebni izveštaji, izveštaji o upotrebi, izveštaji o transakcijama, itd),
 • Obezbeđenja web veza za rukovodioce voznih parkova; svaki rukovodilac upravlja svojim voznim parkom, i nema pristup drugim voznim parkovima,
 • Administarcija sistema omogućava kontrolu celog programa, pravi račune, nove vozne parkove i vozila,
 • Napredni model autorizacije je dostupan rukovodiocima voznih parkova, putem mreže, uključujući sledeće:
  • Ograničenje novca, količine - dan/sedmica/mesec,
  • Ograničenje broja točenja goriva - dan/sedmica/mesec,
  • Ograničenje točenja goriva na određene dane i u određeno vreme svaki dan,
  • Ograničenje točenja goriva na određenim stanicama,
  • Ograničenje točenja prema odgovarajućim tipovima goriva za svako vozilo,
  • Podržava pozitivne (bele) i negativne (crne) liste,
 • Sistem radi u onlajn i oflajn načinu rada, sa svim parametrima za autorizaciju koji su navedeni u tekstu iznad. Odlaganje se može definisati tako da ograničava trajanje perioda kada stanica može da vrši autorizaciju u oflajn načinu rada,
 • FHO uključuje debitni/kreditni račun, koji ažurira banka ili neko drugi ko može da izvršava poravnavanje. Mora da postoji minimum kredita da di se odobrilo točenje goriva,
 • Napredni uvozni i izvozni mehanizam za prenos podataka od i do sistema trećeg lica.
  • Primeri ekrana FHO sistema:

   Sistem upravljanja gorivom (Fuel Management System (FMS))

   Sistem upravljanja gorivom, kontroliše zalihe goriva na više lokacija i alarmira stanice sa kritičnim nivoom goriva, ako je došlo do curenja, prelivanja, itd. Svi alarmi mogu da se šalju automatski, jednom korisniku ili grupi(ama) korisnika, putem e-mejla ili tekst poruke. Onlajn grafički interface prilagođen korisnicima prikazuje nivo goriva, nivo vode, temperature i gustine u rezervoaru. Sistem čuva istoriju svakog rezervoara i prognozira naredne isporuke.

   Porudžbine goriva i upravljanje isporukom, kao i poravnanje, omogućuju precizno praćenje podataka koje je dizajnirano da smanji gubitke i poveća efikasnost benzinskih stanica. Sistem upravljanja pruža aplikacijama trećeg lica i EPR sistemu ugrađene ulazne i izlazne podatke o mogućnostima.

   Sistem upravljanja gorivom uključuje razne izveštaje o gorivu, kao što su zalihe, poravnanje, porudžbine i isporuke, tendencije/pravac razvoja, prognoziranje, itd.

   Primeri ekrana sistema upravljanja gorivom: